Användarvillkor

Bekräftelse av gällande avtalsvillkor.

Detta måste läsas och accepteras innan du (Kunden) kan köpa tjänsten av ED5 AB (org.nr. 559276-4681) (Programutgivaren).

1. Tjänstens omfattning

Programutgivaren tillhandahåller på nedan angivna villkor en tjänst som omfattar överföring av bokföringsdata från kundens bokföringsprogram till Google Sheets (Google Kalkylark) som är en produkt som distribueras av Google.

Programutgivaren ger kunden enligt detta avtal en icke-exklusiv rätt att nyttja tjänsten. Nyttjanderätten förutsätter vid var tidpunkt att gällande avgifter erlagts avtalsenligt.

Andra skräddarsydda prislösningar avtalas skriftligt mellan parterna via mejl.

2. Support

Programutgivaren tillhandahåller support under separat angivna tider. Support utförs, efter Programutgivarens val, e-post, brev eller telefon. Supporten innebär tjänstesupport, dvs utökad hjälp och möjlighet till mer ingående frågor/hjälp om tjänsten som behövs för användandet.

3. Programutgivarens åtagande

Programutgivaren strävar efter att tjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt men reserverar sig för driftsstörningar på grund av

  1. planerade driftsavbrott på grund av systemunderhåll, till exempel uppdatering av hård- eller mjukvara.
  2. oplanerade driftsstörningar som kan uppkomma på grund av händelser utanför Programutgivarens kontroll. Information om denna typ av driftsstörningar ges till kunden så snart det går.
  3. driftsstörningar hos kundens internetleverantör.

4. Kundens åtagande

Kunden förbinder sig att ensam ansvara för

  1. säker förvaring av lösenord och kontouppgifter
  2. att användarna får tillräcklig utbildning i hur tjänsten skall används i enlighet med dokumentationen

5. Ansvarsbegränsning

Programutgivarens skadeståndsansvar skall vara begränsat till direkt skada och kan högst uppgå till den avgift kunden betalat Programutgivaren. Programutgivaren ansvarar dock, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust, inklusive kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man, eller förlust av information.

6. Upphovsrätt

Programutgivaren är enligt lag eller avtal innehavare av rättigheterna till av detta avtal omfattade produkter och tjänster. Detta gäller även därtill hörande elektronisk och/eller tryckt dokumentation samt därmed hemsidans omfattande information/programmeringsskript.

Alla försök att kopiera eller distribuera information, programvaran eller liknande från Programutgivarens tjänst eller hemsida, kommer därför att anmälas.

7. Betalning och avgifter

För tjänsten debiteras en avgift enligt Programutgivarens vid var tid gällande prislista. Moms tillkommer på alla priser, om inget annat avtalats. Kvitto erhålles från Fortnox om inget annat avtalas.

8. Avtalets upphörande

Hävning av avtalet kan påkallas av Programutgivaren om

  1. kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd eller eljest inte rätteligen kan fullgöra sina betalningsförpliktelser.
  2. kunden bryter mot bestämmelserna i detta avtal. Har Kunden senast tjugofyra (24) timmar efter hävning enligt ovan vidtagit rättelse är hävningen utan verkan. Sker rättelse ej efter hävning enligt ovan upphör rätten att använda tjänsten omedelbart och avstängning sker omgående.

9. Betalningsskyldighet mm vid avtalets upphörande

Kunden befrias vid avtalets upphörande ej från betalningsskyldighet för avgifter som vid tidpunkten för upphörandet uppkommit eller avtalsenligt uppkommer. Vid avtalets upphörande förfaller alla avtalsenliga avgifter till omedelbar betalning. Kunden har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter i samband med hävning.

10. Lagring av data

Programutgivaren lagrar data åt kunden på våra servrar för att kunna erbjuda våra tjänster och informationen sparas till kunden har sagt upp sitt konto. Vid utebliven inloggning på mer än 24 månader raderas kundens uppgifter per automatik. Vid borttagning försvinner er data permanent och kan inte återställas.

11. Uppgifter

Kunden accepterar att Programutgivaren använder hos sig registrerade uppgifter, postadresser och e-postadresser, för utskick av information som har betydelse för användandet av produkter och tjänster enligt detta avtal eller andra av Programutgivarens produkter.

12. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Kunden äger ej rätt att utan Programutgivarens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Programutgivaren äger rätt att till annat bolag överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

13. Force majeure

Parts åtagande gäller med reservation för händelser utanför parts kontroll exempelvis sabotage, arbetskonflikt, eldsvåda, vattenskada, inbrott, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör för part att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits. Nämnda omständigheter skall utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

14. Tvist

Tvist angående detta avtal ska i första hand avgöras genom medling mellan av parterna utsedda representanter. Om överenskommelse ej kan uppnås skall tvisten avgöras av svensk tingsrätt med tillämpning av svensk lag.